ค้นหาสิ่งที่ซ้ำกัน

ค้นหาหรือลบรายการที่ซ้ำกันจากรายการได้ทันที

Words: 0 / Characters: 0 / Sentences: 0 / Lines: 1

ค้นหา นับ และลบรายการที่ซ้ำกันจากรายการออนไลน์


เครื่องมือลบรายการที่ซ้ำฟรี

เครื่องมือออนไลน์ที่ใช้ง่ายนี้ช่วยคุณค้นหาและลบรายการที่ซ้ำจากรายการด้วยคลิกเพียงครั้งเดียว

คำแนะนำ:


  1. วางข้อความของคุณ: ป้อนหรือวางรายการข้อความของคุณในช่องป้อนข้อมูล โปรดทราบ: รายการของคุณไม่ควรมีบรรทัดว่าง ช่องว่างพิเศษ หรือช่องว่างในข้อความ
  2. จำนวนคำที่แสดง: เมื่อคุณวางรายการแล้ว เครื่องมือจะแสดงคำ ตัวอักษร ประโยค และจำนวนบรรทัดโดยอัตโนมัติใต้ช่องป้อนข้อมูล (ตรวจสอบจำนวนบรรทัดอีกครั้งหากคุณวางข้อความโดยตรง)
  3. ค้นหาหรือลบข้อมูลที่ซ้ำกัน: คลิกที่ปุ่ม "ค้นหาข้อมูลที่ซ้ำกัน" เพื่อระบุรายการที่ซ้ำกันภายในรายการของคุณ ซึ่งจะแยกเฉพาะข้อมูลที่ซ้ำกันและแสดงในฟิลด์แสดงผล
    (หรือ)
    หากคุณต้องการลบข้อมูลที่ซ้ำกันออกจากรายการต้นฉบับ ให้คลิกปุ่ม "ลบข้อมูลที่ซ้ำกัน" เครื่องมือจะลบข้อมูลที่ซ้ำกัน และรายการที่ไม่ซ้ำกันที่เหลือจะปรากฏในฟิลด์แสดงผล

การใช้งาน:


เครื่องมือออนไลน์ฟรีนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับการจัดการรายการขนาดใหญ่ เช่น ชื่อนักเรียน หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้คุณระบุและลบข้อมูลซ้ำกันได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณสะอาดและถูกต้อง