Trình tính kích thước Mã, Chuỗi, Văn bản

Tìm kích thước của bất kỳ văn bản hoặc mã nào tính bằng byte/kb

Kích thước chuẩn:
Kích thước có Khoảng trắng:
Kích thước không Khoảng trắng:

Normal size calculates with line breaks based on the platform such as Windows traditionally uses carriage return (\r) followed by a line feed (\n), while Unix-like systems use only line feed characters.

Trình tính kích thước Mã, Chuỗi, Văn bản trực tuyến tính bằng Byte


Cách tính kích thước văn bản, chuỗi và mã

Chỉ cần viết hoặc dán văn bản, chuỗi hoặc mã vào hộp văn bản và nhận được kích thước đã tính toán tính bằng byte!

Hãy nhớ rằng, ở kích thước trên 1024 byte, nó sẽ hiển thị dưới dạng kilobyte (kb) và trên 1024kb kilobyte, nó sẽ hiển thị dưới dạng Megabyte (MB).

Lưu ý:

Kích thước thông thường tính toán với dấu ngắt dòng dựa trên nền tảng như Windows theo truyền thống sử dụng ký tự trả về (\r) theo sau là xuống dòng (\n), trong khi hệ thống giống Unix chỉ sử dụng ký tự xuống dòng.